Bättre forskning och djurhälsa med Naveda och Pyramidion

Bättre forskning och djurhälsa med Naveda och Pyramidion
december 18, 2017 Svensk Djursjukvård

Pyramidion och Naveda är två nya och aktuella begrepp inom djursjukvården. Pyramidion är det nya diagnosregistret som införs just nu och Naveda är en nationell veterinärmedicinsk databas som är under uppbyggnad. Målet är att den ska vara i drift i slutet på 2018. 

Henrik Rönnberg, leg veterinär, professor och prodekan på SLU, ser stora fördelar med Naveda, som kommer att leda till fördjupad kunskap och i förlängningen därmed till bättre djurhälsa.

– I dag finns mängder av intressant kunskap i djurklinikernas journalsystem. Genom att skapa en gemensam nationell databas gör vi kunskapen tillgänglig för forskning, säger Henrik Rönnberg.

I dag används till exempel försäkringsbolagens databaser i forskningsarbetet, men de är inte kompletta. Bland annat saknas äldre och oförsäkrade djur. De olika försäkringsbolagens databaser går heller inte att jämföra på ett relevant sätt vilket gör att det är svårt att få en helhetsbild.

– Med Naveda ökar möjligheterna till relevanta analyser och slutsatser. Vi kommer till exempel att få bättre kunskap om hur bra en viss teknik är, hur vanligt det är med komplikationer efter en viss åtgärd, hur olika raser drabbas av sjukdom etc.  När vi har den kunskapen kan vi också anpassa och utveckla vården efter det vi faktiskt vet och har evidens för, förklarar Henrik Rönnberg.

I Naveda samlas anonymiserade journaldata från alla djurkliniker. Det blir en nästan komplett databas. Men för att forskare ska kunna dra relevanta slutsatser behövs inte bara mycket data, utan även bra, kvalitativa data. Här kommer Pyramidion att spela en viktig roll.

– Att ha en diagnoskodning som är generell för alla kliniker är en styrka genom att vi kan söka efter data med en stor exakthet, säger Henrik Rönnberg.

När det gäller Pyramidion är de flesta vanliga journalsystemen förberedda med de nya koderna. Det är bara att meddela sin leverantör när kliniken är redo att byta. Flera kliniker är redan nu i startgroparna.

Starten av Naveda kommer att ske lite längre fram. Förberedelser pågår för fullt, både med att rent tekniskt bygga upp databasen och med att lösa juridiska frågor kring exempelvis insamlandet av persondata. Henrik Rönnberg hoppas att det i slutet på 2018 ska vara möjligt att börja ta ut exempel på rapporter ut databasen, men han poängterar också att det är viktigt att processen får ta tid för att det ska bli bra.

– Vi har kommit ganska långt redan. Arbetet har gått smidigare än vi först trodde bland annat tack vare att vi lär oss av föregångare till detta system. En annan styrka är den arbetsgrupp som står bakom Naveda – akademin, staten och branschen i form av SLU, SVA och SLA-Svensk Djursjukvård, säger Henrik Rönnberg.

Henrik Rönnberg, leg veterinär, professor och prodekan på SLU