Nationell veterinärmedicinsk databas, kan bli realitet

Nationell veterinärmedicinsk databas, kan bli realitet
maj 19, 2016 Svensk Djursjukvård

SLA-Svensk Djursjukvård arbetar just nu i ett projekt tillsammans med SVA och SLU kring förutsättningar för att skapa en nationell databas för insamling av journaldata direkt från veterinärmedicinsk praxis.

Målet är att anonymiserad journaldata tankas över automatiskt ur anslutna klinikers elektroniska journalföringsprogram till en gemensam nationell veterinärmedicinsk databas. Huvudmannaskap och förvaltningsansvar för databasen bör placeras på SLU alternativt SVA. Det är viktigt att databasen inte kopplas till part med eget ekonomiskt intresse inom djursjukvården eller därtill hörande näring utan står oberoende och neutral inför marknadskrafter. På så sätt skapas förutsättningar för långsiktighet och offentlig finansiering.

Behovet av samlad kunskap inom våra discipliner är stort och blir allt tydligare. Några exempel på områden är:

  • kartläggning av avelsrelaterad ohälsa,
  • sjukdomsövervakning,
  • kartläggning av läkemedelsanvändning,
  • uppföljning av diagnostikval och behandlingsval för evidenskartläggning

Målsättningen är att informationen i databasen ska finnas tillgängligt för all kunskapsuppbyggnad, forskning och övervakning som leder till utveckling av veterinärmedicinen, djurvälfärden och humanhälsan i landet.

SLA-Svensk Djursjukvårds medlemmar liksom Distriktsveterinärorganisationen ställer sig positiva till att bidra med journaldata från den veterinärmedicinska praktiken för dessa syften och därmed skapar vi tillsammans förutsättningar för en nära nog rikstäckande rapportering!

Det samlade värdet av en nationell veterinärmedicinsk databas kan knappast överskattas!

För mer information kontakta:
Maria Lundvall, leg veterinär och branschansvarig
Branschorganisationen Svensk Djursjukvård 070-662 60 40
maria.lundvall@svenskdjursjukvard.se

Svensk Djursjukvård