FAQ Pyramidion

Här har vi försökt samla de viktigaste frågorna kring Pyramidion. FAQ:n kommer att uppdateras löpande.

Vad är Pyramidion?

Pyramidion är vårt nya diagnosregister som genom möjligheten att skapa längre diagnoskedjor underlättar att registrera mer exakta diagnoser. Pyramidion är ett hierarkiskt uppbyggt system. Det betyder att diagnoserna registreras i nivågrupperade kategorier, ungefär som ett släktträd. Med Pyramidion rymmer vi både fler och mer exakta diagnoser allt eftersom att nya sjukdomar och åkommor upptäcks och det underlättar också kommunikationen mellan veterinärer och mellan försäkringsbolag och djurägare. Dessutom skapar det möjligheter för forskningen att ta del av ett stort statistiskt material, både från Sverige och från andra länder som använder samma system.

Hur och när införs Pyramidion?

Pyramidion ligger integrerad i de vanliga journalsystemen. När din klinik vill gå över till Pyramidion kontaktar ansvarig på kliniken journalleverantören och kommer överens om datum för när de gamla koderna ska bytas ut mot de nya.

Vissa journalföringsprogram har ett förberett alternativ där du kan aktivera det Pyramidion genom att själv ändra i inställningarna. Be din leverantör av journalföringsprogram att kontakta dig.

Förhoppningen är att alla kliniker ska genomföra förändringen inom kort.

Hur uppdateras Pyramidion?

Den nuvarande versionen av Pyramidion har utvecklats under flera år och kommer att fortsätta att uppdateras. Det görs med hjälp av expertgrupper och bygger både på nya forskningsrön, men också på den återrapportering som görs av användarna direkt i systemet. Förutom nya diagnoskoder kommer också synonymer som gör det lättare att söka i systemet att tillkomma.

Varför behövs ett nytt diagnosregister som Pyramidion?

Vi har vuxit ur vårt gamla diagnosregister eftersom det hade för få positioner i sin kodstruktur. Registret var fullt och nya diagnoser som behövde få plats kunde inte tas med. Med Pyramidion kan vi nu ta in alla nya diagnoser och dessutom skapa en mer tillförlitlig statistik som kan hjälpa den veterinärmedicinska forskningen framåt. Då det nya systemet bygger på latinska namn kommer det också ge möjlighet att jämföra med, och lära av, andra länder på ett bättre sätt.

Pyramidions uppbyggnad innebär också ett lite annorlunda tillvägagångssätt för att nå fram till de specifika diagnoserna. Vid ett första besök kan en mindre specifik diagnos sättas. Men efter provsvar så säkerställs diagnosen.

Som exempel: En hund med ökad törst kommer på ett polikliniskt besök där utredning med prover görs. Diagnos ­­-> polydispi AA.02.08.02 anges för besöket.

När provsvar visar att njurvärdena är förhöjda meddelas ägaren samt att denna anteckning i journalen ger en förfinad diagnos; UA.11.05 njurinsufficiens. Detta förtydligar informationen i djurets journal samt ökar sökbarheten i både journalen som används inom kliniken, vid remissvar till remitterande veterinär, till försäkringsbolaget om djuret är försäkrat och den statistik som varje klinik kan använda, samt för forskning.

Hur söker jag i Pyramidion?

Sökfunktionen kan vara till hjälp när du inte minns exakt vad diagnosen heter. Till exempel kan du ha upptäckt en tumör i munhålan men vet inte hur det stavas. Då kan du söka efter en del i diagnosen som du känner till, till exempel DA för munhåla och sedan ta dig vidare därifrån. Om du söker efter en diagnos innehållande ”cornea” kan du också behöva prova med ”kornea”. Det kan nämligen finnas brister i stavningen som med tiden kommer att rättas till med hjälp av återrapporteringen.

Sökfunktionen i Pyramidion kan variera utifrån vilken systemleverantör er klinik har.

Hur är hierarkin uppbyggd i Pyramidion?

Tabellen visar på vad varje bokstav står för = organ.

AA Icke organspecifikt
C Cirkulationsorganen
CA Hjärta
CB Perikard
CC Blod-/lymfkärl, lymfknutor, thymus, mjälte
CD Blod, benmärg
D Digestionsorganen
DA Munhåla, svalg, matstrupe
DB Magsäck, tarm, analområde
DC Bukvägg, buk/bukhåla, nät, krös
DD Lever, gallgångar
DE Exokrina pancreas
E Hormonsystemet (ej reproduktionsorganen se K )
EA Hypofys, hypothalamus
EB Thyroidea, parathyroidea
EC Binjurar
ED Endokrina pancreas
H Hudsystemet (inkl. sjukdomar i underhud, hårlag, fjäderdräkt, klo, hov, klöv)
HA Hud, underhud, hårlag, fjäderdräkt
HB Klo, hov, klöv
K Reproduktionsorganen
KA Könsorganen
L Led- och ligamentsystemet
LA Led och ligament
M Muskelsystemet (inklusive senor, senskidor och bursor)
MA Muskulatur
MB Sena, senskida, bursa
N Nervsystemet
NA Hjärna, hjärnstam
NB Balansorganet
NC Ryggmärg, cauda equine
ND Perifera nerver
NE Hjärn-/ryggmärgshinnor
NF Autonoma nervsystemet
NG Multifokala förändringar i nervsystemet
R Respirationsorganen
RA Övre luftvägar
RB Nedre luftvägar
RC Brösthåla, brösthinnor, mediastinum
S Skelettsystemet
SA Skelett
U Urinorganen
UA Njure, uretär
UB Urinblåsa, uretra
V Synssystemet (ny bokstav ändrat från Ö)
VA Ögonlock, blinkhinna
VB Konjunktiva, tårorgan, episclera
VC Cornea, sclera
VD Uvea, främre ögonkammare
VE Lins, glaskropp
VF Retina, synnerv
VG Ögonbulb, orbita
Z Hörselssystemet
ZA Ytteröra, öronlapp
ZB Mellanöra, inneröra

 

Tabellen visar vad andra positionen med två siffror står för.

I Pyramidion finns elva positioner till skillnad mot nio i vårt gamla register.

XX.01. Normalvariation.
XX.02. Symptom på sjukdom utan fastställd orsak.
XX.03.   Missbildningar, utvecklings-, tillväxtrubbningar. (tidigare XX1)
XX.04.   Metabola, nutritionella, degenerativa/dystrofiska förändringar. (tidigare XX2)
XX.05.   Cirkulatoriska förändringar. (XX3)
XX.06.   Inflammatoriska, infektiösa förändringar. (tidigare XX4)
XX.07.   Immunmedierade tillstånd. (tidigare XX5)
XX.08.   Neoplastiska förändringar. (tidigare XX8)
XX.09.   Traumatiska skador, främmande kroppar, lägesförändringar, termiska skador. (tidigare XX7)
XX.10.   Toxiska förändringar. (tidigare XX8)
XX.11.   Idiopatiska, ospecifika, multifaktoriella tillstånd. (tidigare XX9)

Vad är topografiregistret?

Topografiregistret används för att visa var på djuret skadan eller sjukdomen upptäckts. Som exempel blir höger framben TS.06 för Dexter och TS.02 för Anterior. På så sätt skapar vi tydlighet när djuret kommer till en annan veterinär eller remissinstans. Det är också ett led för att förbättra statistiken och kvalitetssäkra djursjukvården.

Hur kan jag påverka innehållet i Pyramidion

När du hittar saker som du anser är fel i registret, till exempel stavfel, återkopplar du direkt i systemet genom ett digitalt formulär. Dina synpunkter skickas då direkt till de som sköter IT-strukturen. Samma sak gäller för synonymer. Om du till exempel tycker att sjukdomen tandresorption också ska gå att söka rätt på genom det tidigare namnet TR FORL, fyller du i formuläret och skickar in. Synonymerna kommer att vara sökbara vid nästa systemuppdatering.